Contact

Please fill the contact formTë dhënat kryesoreSelia dhe adresa:

rr.10 nr.44 Kadino, Ilinden

Aktiviteti kryesor:

tregti dhe prodhim

Forma ligjore:

Shoqëri aksionare

Numri i biznesit (NIPT):

4059867

Numri i vetëm tatimor:

4030991112554

Numri i TVSH-së:

МК4030991112554

Viti i formimit:

1979

Personi i kontaktit të investitorit:

Robert Bogatinov

Adresë:

Rruga 10 numrin 44 Kadino 1041 Ilinden,
Republika e Maqedonisë

Telefoni:

+389 2 2 65 65 65

Е- mail:

bogatinov.r@pekabesko.com.mk

Xhirollogaria:

NLB Tutunska Banka SHA:

210-0405986701-04 dhe 210-0405986703-95

Xhirollogaria:

Ohridska Banka:

530-0101008640 -25 dhe 530-0101008710 -09

Xhirollogaria:

Prokredit Banka : 

 

380-1768616031-25 dhe 380-1768616051-62

Xhirollogaria:

TTK Banka :

 

290-1000001144-09 dhe 290-1000001145-06

Xhirollogaria:

Komercijallna Banka :

 

300-0000034971-77 dhe 300-0000035043-55Na ndiqni!